Umowa najmu okazjonalnego wypowiedzenie/eksmisja

Wypowiedzenie umowy najmu:
·      jeżeli lokator, pomimo upomnienia, nadal używa mieszkania w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem, zaniedbuje obowiązki, dopuszcza do powstania szkód lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania, albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu;
·      kiedy lokator zwleka z zapłatą czynszu lub innych opłat co najmniej za trzy pełne okresy płatności, pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia
dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty należności;
·      kiedy bez pisemnej zgody właściciela lokator wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania mieszkanie lub jego część.
Oprócz powyższych sytuacji, najem okazjonalny dodatkowo dopuszcza możliwość:
·      kiedy najemca utracił możliwość zamieszkania w lokalu, który wskazywał w załączniku do umowy oraz nie zaproponował innego mieszkania i/lub nie dostarczył oświadczenia jego właściciela o możliwości zamieszkania w przypadku przeprowadzenia egzekucji.

Eksmisja lokatora:
·      właściciel wręcza lub wysyła najemcy żądanie opróżnienia lokalu w terminie nie dłuższym niż siedem dni. Koniecznie jest potwierdzenie doręczenia;
·      jeśli nie przyniosło to skutku, a najemca wciąż przebywa w mieszkaniu, właściciel składa w sądzie wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu złożonemu przez najemcę przy
podpisywaniu umowy. Taki wniosek powinien zawierać również kopię
wysłanego najemcy żądania opróżnienia lokalu (wraz z potwierdzeniem jego doręczenia) oraz potwierdzenie zgłoszenia zawarcia umowy w urzędzie skarbowym;
·      po rozpatrzeniu kompletnego wniosku sąd uruchomi procedurę uzyskania nakazu eksmisji. W ten sposób właściciel, może uniknąć długotrwałego procesu eksmisyjnego i związanych z nim kosztów.
Zgodnie z przepisami, najem okazjonalny częściowo znosi także konieczność zastosowania ochrony praw lokatorów – m.in. dotyczących eksmisji w okresie zimowym (od 1 listopada do 31 marca) oraz znalezienia dla najemcy gminnego lokalu zastępczego.

Potrzebujesz dodatkowych informacji, usługi prawnej ? Zapraszam do kontaktu  KONTAKT