#Rozdzielność majątkowa – plusy i minusy…

Dużymi krokami zbliża się termin rocznego rozliczenia podatku PIT, stąd pojawia się pytanie: czy przy rozdzielności majątkowej można się wspólnie rozliczać?
Odpowiedź raczej jest oczywista, ale może przy okazji kilka słów o tej instytucji.

W Polsce uznaje się, że zawarcie małżeństwa skutkuje powstaniem wspólnoty majątkowej. Małżonkowie mogą zdecydować się na rozdzielenie swoich majątków zawierając umowę w formie aktu notarialnego ✍

Małżeńska rozdzielność majątkowa daje możliwość prawnego podziału majątku dla każdego z małżonków.

Zarówno mąż, jak i żona mogą zarządzać swoim majątkiem osobistym, ale również mogą odpowiadać wyłącznie swoim majątkiem, za powstałe w trakcie trwania małżeństwa #długi.

Małżeńska odrębność majątkowa nie oznacza posiadania całkowicie osobnych dóbr. Umowa polega na dokładnym podziale, jaka część wspólnego majątku jest męża, a jaka żony. Rozłączność majątkowa nie pozbawia możliwości nabywania wspólnych praw majątkowych do nieruchomości czy rzeczy.

Kiedy możne być ustanowiona:
👉 w formie intercyzy, czyli umowy małżeńskiej stanowiącej akt notarialny,
Uwaga ❗ Intercyza, postrzegana jest przez wiele osób jako rozdzielność majątkowa. Jest to błędne stwierdzenie – intercyza jako akt notarialny może stanowić nie tylko o rozdzielności, ale również o szczegółowym zakresie wspólności małżeńskiej.  Jest to umowa, określająca szczegółowe zasady ustroju majątkowego i jest zawarta dobrowolnie, a jej moc musi poświadczyć notariusz.
👉 poprzez przymusowe orzeczenie sądu (orzeczenie sądu wydawane jest na wniosek jednego z małżonków, o ile wniosek jest słusznie poparty argumentami),
👉 w przypadku sądowego orzeczenia separacji,
👉 z mocy prawa, kiedy jeden z współmałżonków został ubezwłasnowolniony lub ogłoszona została jego upadłość.

🚫 Rozdzielność majątkowa/rozliczenie roczne PIT:
Nie jest możliwe wspólne rozliczenie PIT, gdy jest ustanowiona rozdzielność majątkowa między małżonkami.

Zalety rozdzielności majątkowej to m.in.:
👍 ochrona majątku, zwłaszcza gdy jeden z małżonków prowadzi działalność gospodarczą, obarczoną dużym ryzykiem finansowym,
👍 brak odpowiedzialności za długi małżonka, gdy kontrahent wiedział o intercyzie,
👍 niezależność finansowa małżonków w nabywaniu i sprzedawaniu majątku,
👍 samodzielność w dysponowaniu majątkiem bez zgody drugiego z małżonków,
👍 brak konieczności podziału majątku po rozwodzie.

Główne wady rozdzielności:
👎 osobne liczenie zdolności kredytowej małżonków,
👎 brak możliwości wspólnego rozliczania podatków.

Zniesienie rozdzielności majątkowej:
✔ jest możliwe w każdym czasie, jeżeli małżonkowie są co do tego zgodni. Wystarczy, że zawrą taką umowę w formie aktu notarialnego,
✔ od dnia podpisania aktu, między małżonkami będzie istniał nowy ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskiej – ustalony przez małżonków,
✔ w razie nieustalenia takiego ustroju, między nimi zaczyna obowiązywać ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *