Świadectwo energetyczne – zmiany w prawie wejdą w życie 28 kwietnia 2023 r.

Jeżeli nosisz się z zamiarem wynajęcia mieszkania, lub chcesz sprzedaż nieruchomość, pamiętaj, że od 28 kwietnia 2023 r. będziesz musiał posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej.

Co grozi za brak świadectwa?

Za jego brak, grozi kara na poziomie pięciu tysięcy złotych!

Czym jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Najprościej rzecz ujmując, jest to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię elektryczną, niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub części budynku np. na potrzeby ogrzewania i wentylacji, klimatyzacji, oświetlenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Obowiązek posiadania świadectwa wynika z prawa europejskiego, a w Polsce został uregulowany w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków. W ustawie, szczegółowo zostały wskazane zasady sporządzania i przekazywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

Pamiętaj, że:

Świadectwo charakterystyki energetycznej nie jest wymagane, kiedy wykorzystujemy istniejący budynek (lub lokal) „na własny użytek”, tj. nie zamierzamy go sprzedawać lub wynajmować.

Kto musi wykonać świadectwo charakterystyki energetycznej?

Obowiązek wykonania świadectwa energetycznego ciąży na „właścicielu lub zarządcy budynku albo jego części, a także osobie, która ma spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, kiedy budynek lub jego część”:

  • będzie zbywany na podstawie umowy sprzedaży,
  • będzie zbywany na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
  • będzie wynajmowany.

Co w przypadku budowy budynku?

Inwestor będzie zobowiązany załączyć świadectwo charakterystyki energetycznej do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (obowiązek wchodzi w życie z dniem 28 kwietnia 2023 r.).  Z obowiązku tego wyłączone będą domy do 70 m2 zabudowy do własnych celów mieszkaniowych.

Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej zleca:

  • właściciel lub zarządca budynku (w przypadku sprzedaży lub najmu),
  • osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (w przypadku zbycia tego prawa lub najmu lokalu),
  • osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu (w przypadku najmu lokalu),
  • inwestor (przed złożeniem zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie).

W przypadku gdy sprzedaż/najem dotyczy budynku, należy sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, natomiast jeśli sprzedaż/najem dotyczy części budynku (lokalu), należy sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej części budynku.

Uwaga!

Nabywca lub najemca nie mogą zrzec się prawa do otrzymania świadectwa.

Oznacza to, że nie można w umowie sprzedaży lub najmu zawrzeć oświadczenia, że kupujący lub najemca w przypadku braku dokumentu, taki stan akceptuje i zobowiązuje się nie wnosić z tego tytułu żadnych roszczeń.

Kto wystawia świadectwo charakterystyki energetycznej budynku?

Nowe przepisy określają, że od 2023 roku świadectwo charakterystyki energetycznej może wykonać osoba wpisana do wykazu osób uprawnionych w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków.

Forma przekazania świadectwa

Świadectwo charakterystyki energetycznej przekazuje się w formie papierowej, opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz podpisem osoby uprawnionej.

W wyniku nowelizacji przepisów (od 28 kwietnia 2023 r.), świadectwo będzie można otrzymać w formie:

  • papierowej – opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz podpisem osobistym osoby uprawnionej

lub

  • elektronicznej – opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej.

Fakt przekazania świadectwa, każdorazowo będzie odnotowany w akcie notarialnym (przy sprzedaży), natomiast w przypadku braku jego przekazania – notariusz pouczy zobowiązanego do przekazania świadectwa o karze grzywny za niewywiązanie się z tego obowiązku.

Ważność świadectwa

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat od dnia jego sporządzenia. Świadectwa przekazane przed dniem wejścia w życie ustawy (28 kwietnia 2023 r.) zachowają ważność przez okres, na jaki zostały sporządzone.

Świadectwo straci ważność przed upływem tego terminu, jeżeli zostaną przeprowadzone roboty budowlano-instalacyjne, w wyniku których zmianie ulegnie charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku (np. wymiana okien, wymiana źródła ciepła, docieplenie budynku).

Ile kosztuje świadectwo charakterystyki energetycznej 2023?

Koszt przygotowania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku wynosi od 500 zł do 1000 zł

Potrzebujesz dodatkowych informacji, usługi prawnej ? Zapraszam do kontaktu KONTAKT

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *