Umowa najmu okazjonalnego

Kilka obiecanych słów w temacie #Najmu okazjonalnego ✍
Najem okazjonalny jest korzystny przede wszystkim dla właściciela wynajmowanego lokalu, ponieważ lepiej chroni jego prawa i umożliwia łatwiejszą eksmisję niechcianego najemcy.
👉 Czy najem trzeba zgłosić do Urzędu Skarbowego ❓
Zgodnie z obowiązującymi zasadami, właściciel mieszkania powinien zgłosić zawarcie umowy najmu okazjonalnego lokalu mieszkalnego do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, do 14 dnia od dnia rozpoczęcia najmu. Na żądanie najemcy, właściciel ma obowiązek przedstawić potwierdzenie zgłoszenia.
👩‍⚖️ Najem okazjonalny jest uregulowany w art. 19a ustawy o ochronie praw lokatorów.
🤝 Jeśli stoisz po drugiej stronie i jesteś inwestorem, zawarcie umowy najmu okazjonalnego będzie dla Ciebie bardzo dobrym rozwiązaniem, a w przypadku poprawnego jej zawarcia, jest w pełni skuteczna prawnie i ma dużo korzystniejsze warunki niż sama ustawa o ochronie praw lokatorów (za wyjątkiem art. 19a), którą stosuje się do ogólnych zasad najmu.

✍ Warunki:
📝 Umowa takiego rodzaju, musi być zawarta na czas określony, nie może on jednak przekraczać 10 lat.
📌 Forma umowy – bezwzględnie pisemna pod rygorem nieważności. Nie ma wymogu, aby samą umowę sporządzać u notariusza. Udział notariusza wymagany jest przy sporządzeniu jednego z załączników do tej umowy – oświadczenia o poddaniu się rygorowi egzekucji przez najemcę w zakresie opróżnienia lokalu ❗

🎗 Składniki umowy:
Oprócz „standardowych zapisów umowy”

Obowiązkiem najemcy jest dostarczyć:
✔ oświadczenie w formie aktu notarialnego, w którym dobrowolnie poddaje się egzekucji i zobowiązuje do opróżnienia i wydania lokalu w terminie wskazanym w żądaniu egzekucyjnym;
➕ Najemca musi wskazać inne mieszkanie, w którym będzie mógł zamieszkać, gdy zostanie wykonana egzekucja obowiązku opróżnienia i opuszczenia lokalu, a w razie utraty możliwości zamieszkania w tym lokalu, trzeba poinformować o tym wynajmującego – w terminie 21 dni od dowiedzenia się o tym fakcie – wskazując równocześnie inny adres (pod rygorem wypowiedzenia umowy);
➕ dostarczyć oświadczenie osoby trzeciej, będącej właścicielem lub posiadającej tytuł prawny do tego mieszkania, w którym wyraża ona zgodę na zamieszkanie najemcy w swojej nieruchomości, po zakończeniu trwania umowy najmu.

Jeśli którekolwiek z powyższych wymagań nie zostaną spełnione, umowa najmu okazjonalnego nie będzie skuteczna i tym samym w świetle prawa będzie uznawana za zwykłą umowę najmu, bez przyspieszenia procesu egzekucji i wyłączenia ochrony praw lokatora.

Chętnie przygotuję dla Ciebie kompleksowy wzór umowy 🤝
Potrzebujesz dodatkowych informacji, usługi prawnej ? Zapraszam do kontaktu KONTAKT