Praca zdalna

#Praca zdalna, czas dla pracodawców na dostosowanie się do nowych przepisów.
👩‍🎓 Przepisy dotyczące pracy zdalnej w zmienionym kodeksie pracy zaczną obowiązywać od 6 kwietnia 2023. Vacatio legis wynosi 2 miesiące.
👉 Według nowego prawa, pracować zdalnie można w całkowitym wymiarze lub hybrydowo (częściowo w domu, częściowo w firmie)
👉 Ustawa wprowadza obowiązek określania zasad wykonywania pracy zdalnej w:
✔ porozumieniu, zawieranym między pracodawcą i zakładową organizacją związkową (zakładowymi organizacjami zawodowymi),
✔ regulaminie ustalonym przez pracodawcę

⁉ Kiedy pracodawca nie może odmówić pracy zdalnej:
✔ pracownicy w ciąży
✔ pracownikowi wychowującemu dziecko do ukończenia przez nie 4 roku życia
✔ pracownikowi sprawującemu opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
✔pracownikowi/rodzicowi dziecka posiadającego zaświadczenie, o ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych
✔ pracownikowi/rodzicowi dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (nawet po ukończeniu przez nie 18 roku życia)
✔ pracownikowi/rodzicowi dziecka posiadającego odpowiednio opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (nawet po ukończeniu przez nie 18 roku życia)

👉 Każdy pracownik zyskuje prawo do 24 dni pracy zdalnej w ciągu roku kalendarzowego

⁉ Obowiązki pracodawcy wobec pracownika na pracy zdalnej:
Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadza szczegółowe uregulowanie obowiązków pracodawcy wobec pracownika, wykonującego pracę zdalną.
Pracodawca będzie zobowiązany:
✔ zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiały i narzędzia pracy
✔ zapewnić instalację, serwis, konserwację narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej lub pokryć konieczne ich koszty
✔ pokryć koszty energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych
✔ pokryć inne koszty bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy zdalnej
✔ zapewnić pracownikowi szkolenia i pomoc techniczną niezbędne do wykonywania pracy zdalnej
✔ ustalić wysokość ekwiwalentu pieniężnego za wykorzystywanie np. prywatnego laptopa pracownika oraz innych materiałów niezapewnionych przez pracodawcę

👉 Nowe przepisy upoważniają pracodawcę do przeprowadzania kontroli pracownika w miejscu wykonywania przez niego pracy zdalnej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *