Organizacje pozarządowe: Fundacja/Stowarzyszenie

Najpopularniejsze formy organizacji pozarządowych to stowarzyszenia i fundacje.

Dokonując wyboru jednej z nich, trzeba znać podstawowe różnice w działalności.

Fundacja

Najważniejszym aktem prawnym regulującym działanie fundacji jest Ustawa o fundacjach.

Założyciele i członkowie:

 • Fundację ustanawia fundator (lub fundatorzy), wyposażając ją w majątek niezbędny do działania,
 • Pierwszym krokiem jest złożenie przez fundatora oświadczenia woli o ustanowieniu fundacji. Oświadczenie składa się przed notariuszem lub w testamencie.
 • Fundacja uzyskuje osobowość prawną i możliwość działania po zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)
 • W Fundacji nie występuje pojęcie „członkostwa”

Władze fundacji:

 • Zarząd
 • Organ kontroli wewnętrznej (rada fundacji, rada nadzorcza, komisja rewizyjna) – nieobowiązkowo

Majątek i źródła finansowania 

Podstawą działania fundacji jest majątek, w który fundację wyposaża fundator – tzw. fundusz założycielski ustanowiony przez fundatora, mogą to być zarówno pieniądze jak i ruchomości oraz nieruchomości.

Odrębny fundusz w wysokości min. 1000 zł przeznacza się na działalność gospodarczą, jeżeli występuje.

Źródła finansowania:

 • administracja centralna i samorządowa (np. dotacje),
 • organizacje grantodawcze,
 • osoby fizyczne i prawne (np. darowizny, zbiórki publiczne),
 • własna działalność zarobkowa (odpłatna działalność pożytku publicznego, działalność gospodarcza)

Sprawozdawczość, kontrola:

 • organem kontroli zewnętrznej i nadzoru są: minister właściwy dla danej fundacji (wskazany w statucie przez fundatora) i starosta powiatu, na terenie którego mieści się siedziba fundacji,
 • coroczny obowiązek sprawozdawczy z prowadzonej działalności wobec ministra wskazanego przez fundatora jako organ nadzoru (sprawozdanie merytoryczne),
 • coroczny obowiązek składania CIT-8 do Urzędu Skarbowego,
 • coroczny obowiązek składania sprawozdania finansowego – dla fundacji, które nie prowadzą uproszonej ewidencji przychodów i kosztów.

Stowarzyszenie

Najważniejszym aktem prawnym regulującym działanie stowarzyszenia jest ustawa – Prawo o stowarzyszeniach

Prawo o stowarzyszeniach przewiduje dwie formy stowarzyszeń: stowarzyszenie rejestrowe  i stowarzyszenie zwykłe.

Różnica:

Podstawowa różnica jest taka, że stowarzyszenie jest rejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (dlatego umownie nazywa się stowarzyszeniem rejestrowym), a stowarzyszenia zwykłe są wpisywane do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, prowadzonej przez starostę.

Podstawowe cechy każdego stowarzyszenia to:

 • dobrowolność – oznacza swobodę tworzenia stowarzyszeń, dobrowolność przystępowania i występowania członków,
 • samorządność – to niezależność wobec podmiotów zewnętrznych i swoboda ustalania norm oraz reguł wewnętrznych,
 • trwałość – oznacza, że stowarzyszenie istnieje niezależnie od konkretnego składu osobowego swoich członków (pod warunkiem, że będzie ich co najmniej 7 w stowarzyszeniu rejestrowym – 3 w stowarzyszeniu zwykłym),
 • niezarobkowy cel – oznacza, że celem stowarzyszenia nie jest przysparzanie członkom korzyści majątkowych (nie można podzielić majątku stowarzyszenia pomiędzy członków).

Założyciele i członkowie:

Stowarzyszenie rejestrowe:

 • min. 7 założycieli (osoby fizyczne),
 • obywatele polscy (cudzoziemcy na wyjątkowych zasadach),
 • osoby mające pełną zdolność do czynności prawnych,
 • osoba prawna – jedynie jako członek wspierający, nie ma prawa głosu na posiedzeniach organów stowarzyszenia.

Stowarzyszenie zwykłe:

 • min. 3 członków, którzy uchwalają regulamin działania i wybiorą spośród siebie przedstawiciela lub zarząd. Następnie składają wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych do właściwego wydziału w starostwie powiatowym,
 • Stowarzyszenia zwykłe nie mają osobowości prawnej, ale mogą zaciągać zobowiązania, nabywać prawa, pozywać i być pozywane.

Władze:

Stowarzyszenie rejestrowe:

 • walne zebranie członków
 • komisja rewizyjna
 • zarząd

Majątek i źródła finansowania:

Stowarzyszenie rejestrowe:

Na etapie tworzenia nie jest potrzebny majątek (to ludzie stanowią „kapitał”).

 • administracja centralna i samorządowa (np. dotacje),
 • organizacje grantodawcze,
 • osoby fizyczne i prawne (np. darowizny, zbiórki publiczne),
 • własna działalność zarobkowa (odpłatna działalność pożytku publicznego, działalność gospodarcza),
 • składki członkowskie

Stowarzyszenie zwykłe:

 • składki członkowskie,
 • darowizny,
 • spadki,
 • zapisy,
 • dochody z majątku stowarzyszenia,
 • ofiarność publiczna (zbiórki publiczne) oraz dotacje.

Sprawozdawczość, kontrola:

 • organem kontroli zewnętrznej i nadzoru jest starosta powiatu, na terenie którego mieści się siedziba stowarzyszenia,
 • brak corocznych obowiązków sprawozdawczych z prowadzonej działalności statutowej (sprawozdanie merytoryczne),
 • coroczny obowiązek składania CIT-8 do urzędu skarbowego,
 • coroczny obowiązek składania sprawozdania finansowego – dla stowarzyszeń, które nie prowadzą uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów (tylko tzw. pełną księgowość)

Księgowość:

Co do zasady stowarzyszenia i fundacje mają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych. Obie formy obowiązuje rachunkowe wyodrębnienie działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej.

W niektórych sytuacjach zarówno stowarzyszenia jak i fundacje mogą wybrać prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów.

Podatki, ulgi i zwolnienia:

Zarówno stowarzyszenia, jak i fundacje mają obowiązek płacenia podatku dochodowego od osób prawnych.

Mają też możliwość korzystania ze zwolnienia w przypadku realizacji celów, wymienionych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Potrzebujesz dodatkowych informacji, usługi prawnej ? Zapraszam do kontaktu KONTAKT

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *