Zmiany w świadectwie pracy po nowelizacji Kodeksu Pracy

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie z 30.12.2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1862).

Projekt zakłada, wejście zmian po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 

Nastąpi to prawdopodobnie w II połowie kwietnia 2023 r 🤞

W kodeksie pracy pojawią się dwie nowe instytucje 👀

👉 zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej, w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika. Zwolnienie te będzie przysługiwać w wymiarze 2 dni lub 16 godzin w roku kalendarzowym (nowy art. 1481 Kodeksu pracy),

👉 urlop opiekuńczy w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych. Urlop ten będzie przysługiwać w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym (nowy art. 1731 Kodeksu pracy)

Obecnie, zgodnie z art. 97 § 2 K.P. świadectwo pracy powinno w m.in. zawierać informacje dotyczące 📝

📌 okresu i rodzaju wykonywanej pracy,

📌 zajmowanych stanowisk,

📌 trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy,

📌 inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego.

Co nowego powinno się pojawić w świadectwie pracy oprócz dotychczasowych informacji 🤔

Pracodawca będzie miał obowiązek zamieszczać w świadectwie pracy także informacje dotyczące:

👉 dni (godzin) zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej, wykorzystanych w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,

👉 dni urlopu opiekuńczego wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy.

Dodatkowo:

👉 dni wykonywania okazjonalnej pracy zdalnej, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy. Przyszły pracodawca zatrudniający pracownika w tym samym roku, będzie mógł prawidłowo ustalić pozostały do wykorzystania wymiar okazjonalnej pracy zdalnej,

👉 urlopy rodzicielskie (po nowelizacji urlopy rodzicielskie zostały wydłużone).

Ile przysługuje urlopu rodzicielskiego zgodnie z nowymi przepisami?

🔴 Rodzice będą mieli prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze:

🔸 41 tygodni (wcześniej były to 32 tygodnie) – jeśli urodzi się jedno dziecko w czasie jednego porodu,

🔸 43 tygodni (wcześniej były to 34 tygodnie) – w przypadku porodu mnogiego.

🔴 Pracownicy, którzy tworzą rodzinę zastępczą (oprócz rodziny zastępczej zawodowej), będą mieli prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze:

🔸 38 tygodni – jeśli przyjęli na wychowanie starsze dziecko,

🔸 41 tygodni – jeśli przyjęli na wychowanie jedno dziecko,

🔸 43 tygodni – jeśli równolegle przyjęli na wychowanie więcej niż jedno dziecko.

🔴 Rodzice dziecka posiadającego zaświadczenie, które stwierdza nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu bądź ciężkie, nieodwracalne upośledzenie (powstałe w czasie porodu albo okresie prenatalnym), mają prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze:

🔸 65 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka w czasie jednego porodu,

🔸 67 tygodni – w przypadku porodu mnogiego.

W następnej publikacji zapraszam do zapoznania się z kolejną rewolucją w Kodeksie pracy. Będziemy pracowali krócej? 🤯

Ustawa skracająca tygodniowy wymiar etatu i jest już od jakiegoś czasu w Sejmie ⏳

Jakie zmiany dla pracowników przynieść może nowelizacja Kodeksu pracy?

Zapraszam niebawem 🔔

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *