KODEKS PRACY 2023 – ZMIANY W ZAKRESIE UMOWY O PRACĘ ORAZ DODATKOWE PRZERWY W PRACY

Nowelizacja kodeksu pracy w bieżącym roku, wprowadziła dość sporo zmian w zakresie umów o pracę oraz wprowadziła nowe wytyczne w zakresie przerw w trakcie pracy.

Zapraszam do zapoznania się ze zmianami 😊

 • Zmiany w zakresie umów o pracę

Nowelizacja kodeksu pracy z 8 lutego wprowadziła obowiązek określania w umowie o pracę, adresu siedziby pracodawcy, a w przypadku pracodawcy będącego osobą fizyczną nieposiadającego siedziby – jego adresu zamieszkania.

W sytuacji, jeżeli pracodawca zmieni adres siedziby lub adres zamieszkania (pracodawca nieposiadający siedziby), będzie miał obowiązek poinformować pracownika o zmianie adresu w terminie 7 dni, licząc od dnia zmiany adresu.

Obecnie umowa o pracę ma określać: 

 • strony umowy, 
 • rodzaj umowy, 
 • datę jej zawarcia, 
 • warunki pracy i płacy,
 • siedzibę pracodawcy lub adres zamieszkania pracodawcy.

Tak jak dotychczas umowa o pracę będzie musiała nadal określać warunki pracy i płacy, a w szczególności:

 • rodzaj pracy,
 • miejsce lub miejsca wykonywania pracy (do tej pory: „miejsce wykonywania pracy”); 
 • wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia,
 • wymiar czasu pracy,
 • dzień rozpoczęcia pracy (do tej pory: „termin rozpoczęcia pracy”).

Zmiany w zakresie umowy o pracę na okres próbny i umowy o pracę na czas określony

Umowa o pracę na okres próbny

W umowie tego rodzaju, dodatkowo powinna być regulacja w zakresie:

 • czasu jej trwania lub dniu jej zakończenia oraz możliwości przedłużenia umowy o czas urlopu lub o czas innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli wystąpią takie nieobecności,
 • okresu, na który strony mają zamiar zawrzeć umowę o pracę na czas określony, w przypadku zamiaru zawarcia takiej umowy na okres krótszy niż 12 miesięcy, lub postanowienie o wydłużeniu umowy nie więcej niż o 1 miesiąc, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy.

Ile może trwać okres próbny?

Umowę o pracę na okres próbny zawiera się, co do zasady, na okres nieprzekraczający 3 miesięcy. 

Jeśli jednak strony mają zamiar po wygaśnięciu umowy na okres próbny zawrzeć umowę o pracę na czas określony, wówczas obowiązujące będą terminy:

 • krótszy niż 6 miesięcy – gdy umowę o pracę na okres próbny zawiera się na okres nieprzekraczający 1 miesiąca,
 • wynoszący co najmniej 6 miesięcy i krótszy niż 12 miesięcy – gdy umowę o pracę na okres próbny zawiera się na okres nieprzekraczający 2 miesięcy.

Strony będą mogły jednokrotnie wydłużyć w umowie o pracę na okres próbny okresy, o których mowa powyżej, nie więcej jednak niż o 1 miesiąc, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy.

Dopuszczalne jest tylko jednokrotne ponowne zawarcie umowy na okres próbny, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy

Umowa o pracę na czas określony

W umowie tego rodzaju, dodatkowo powinna być regulacja w zakresie:

 • czasu jej trwania lub 
 • dnia jej zakończenia.
 • Rozszerzenie informacji o warunkach zatrudnienia

Zgodnie z art. 29 kodeksu pracy, pracodawca obowiązany jest do przekazania pracownikowi w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia umowy, kompletu informacji dotyczących warunków zatrudnienia.

Nowelizacja kodeksu pracy poszerzyła zakres informacji przekazywanych pracownikowi. Informacja o warunkach zatrudnienia obejmować będzie:

 • obowiązującym pracownika dobowym i tygodniowym wymiarze czasu pracy,
 • obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,
 • przysługujących pracownikowi przerwach w pracy,
 • przysługującym pracownikowi dobowym i tygodniowym odpoczynku,
 • zasadach dotyczących pracy w godzinach nadliczbowych i rekompensaty za nią,
 • zasadach dotyczących przechodzenia ze zmiany na zmianę w przypadku pracy zmianowej,
 • zasadach dotyczących przemieszczania się między miejscami wykonywania pracy w przypadku pracy w kilku miejscach pracy,
 • innych niż określone w umowie o pracę składnikach wynagrodzenia oraz świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych,
 • wymiarze przysługującego pracownikowi płatnego urlopu, w szczególności urlopu wypoczynkowego lub jeżeli nie jest możliwe jego określenie w dacie przekazywania pracownikowi tej informacji, o procedurach jego przyznawania i ustalania,
 • obowiązującej procedurze rozwiązania stosunku pracy, w tym o wymogach formalnych, długości okresów wypowiedzenia oraz terminie odwołania się do sądu pracy lub jeżeli nie jest możliwe określenie długości okresów wypowiedzenia w dacie przekazywania pracownikowi tej informacji, sposobie ustalania takich okresów wypowiedzenia,
 • prawie pracownika do szkoleń, jeżeli pracodawca je zapewnia oraz o zasadach polityki szkoleniowej obowiązujących u pracodawcy,
 • układzie zbiorowym pracy lub innym porozumieniu zbiorowym, jeśli objęty nim jest pracownik,
 • w przypadku gdy pracodawca nie ustalił regulaminu pracy – terminie, miejscu, czasie i częstotliwości wypłacania wynagrodzenia za pracę, porze nocnej oraz przyjętym u danego pracodawcy sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy

Powyższe informacje pracodawca będzie musiał przekazać nie później niż w terminie 7 dni od dnia dopuszczenia pracownika do pracy.  

 • Zmiany w zasadach wypowiadania umów okresowych

Umowa na czas określony

Zmiany kodeksu pracy są podyktowane koniecznością dostosowania przepisów krajowych do norm unijnych. Komisja Europejska wskazała na trzy aspekty dotyczące nieuzasadnionego i nierównego traktowania pracowników w zakresie warunków wypowiadania umów o pracę osób zatrudnionych na czas określony, w porównaniu z osobami zatrudnionymi na czas nieokreślony.

Do aspektów tych należą:

 • brak obowiązku uzasadnienia wypowiedzenia umowy na czas określony,
 • brak obowiązku konsultacji związkowej,
 • brak możliwości ubiegania się o przywrócenie do pracy.

Najważniejszą zmianą, która dostosowała przepisy do dyrektyw unijnych, jest nowe brzmienie art. 30 § 4 kodeksu pracy, traktującego o konieczności uzasadniania wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę.

Co więcej – w przypadku umów zawartych na czas określony (podobnie jak ma to miejsce obecnie w przypadku umów na czas nieokreślony) o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę, pracodawca będzie zobligowany do powiadomienia zakładowej organizacji związkowej, zgodnie z art. 38 § 1

Sąd pracy w razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, będzie orzekał o:

 • bezskuteczności wypowiedzenia,
 • przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach, jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu,
 • odszkodowaniu.

Oznacza to, że zastosowanie będą miały analogiczne zasady jak w przypadku umów o pracę zawartych na czas nieokreślony.

 • Informacja o wolnych stanowiskach pracy i procedurach awansu

Pracodawca będzie zobowiązany do powiadamiania wszystkich pracowników o możliwości awansu oraz o wolnych stanowiskach pracy.

Pracownicy będą mogli uczestniczyć w takich procedurach i ubiegać się o wolne stanowiska pracy.

 • Dodatkowe przerwy w pracy

Nowe przepisy kodeksu pracy zakładają dodatkowe przerwy w pracy. 

Pracownicy, których dobowy wymiar czasu pracy:

 • przekracza 9 godzin – zyskają jedną dodatkową 15-minutową przerwę wliczoną w czas pracy,
 • przekracza 16 godzin – zyskają dwie dodatkowe przerwy po 15-minut każda, wliczane w czas pracy.

Przerwy wlicza się do czasu pracy, co oznacza, że pracownik nabywa za ten czas prawo do wynagrodzenia.

Czas pracyPrzerwa (do 26.04.2023)Przerwa (od 26.04.2023)
co najmniej 6 godzinco najmniej 15 minutco najmniej 15 minut
dłuższy niż 9 godzinbrakdodatkowe co najmniej 15 minut
dłuższy niż 16 godzinbrakkolejna przerwa co najmniej 15 minut
Zapraszam do śledzenia dalszych zmian w obrębie tematyki kodeksu pracy i nie tylko 😊

Potrzebujesz dodatkowych informacji, usługi prawnej ? Zapraszam do kontaktu KONTAKT

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *